“ساعت پرواز قرن” از همفکري افراد فعال در صنعت گردشگري با بيش از 10 سال تجربه کاري تشکيل شده و حاصل اين همفکري، تجربه عالي سفر براي مسافران ما دراين مجموعه بوده است.

يکي از چالش هاي اصلي مسافران دراين صنعت ارائه خدمات کامل و مبتني بر اصل صداقت است. “ساعت پرواز قرن” صرفا يک آژانس مسافرتي نيست بلکه يک مجموعه کامل براي رفع نياز هاي شما در طول انواع سفرهاي کاري،خانوادگي و تفريحي مي باشد.